امروز یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۲۰:۳۸
الکترو گستر تهران
کلید ولوم

کلید ولوم


 الکترو گستر تهران مرکز توزیع و پخش انواع کلید ، سلکتور ، شنت در انواع مختلف می باشد.شنت در آمپر و میلی ولت های مختلف سلکتور در حالات و طبقات مختلف کلید های دو حالته کلید های سه حالته و ریستی کلید های استارت استاپ Start / Stop

شنت در آمپر و میلی ولت های مختلف

سلکتور در حالات و طبقات مختلف

کلید های دو حالته کلید های سه حالته و ریستی کلید های استارت استاپ Start / Stop
1.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 3 × 2 حالته ساخت روسیه.

2.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 3 × 3 حالته ساخت روسیه.

3.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 4 × 3 حالته شرکت زیمنس آلمان.

4.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 6 × 2 حالته شرکت SIEMENS
آلمان.

5.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 11 × 1 حالته شرکت زیمنس آلمان.

6.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 11 × 3 حالته شرکت SIEMENS
آلمان.

7.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 12 × 1 حالته شرکت زیمنس آلمان.

8.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 2 × 4 حالته ساخت کشور روسیه.

9.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 3 × 3 حالته شرکت SIEMENS
آلمان.

10.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 4 × 2 حالته شرکت زیمنس آلمان.

11.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 4 × 3 حالته شرکت SIEMENS
آلمان.

12.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 5 × 2 حالته ساخت کشور روسیه.

13.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 6 × 2 حالته شرکت زیمنس آلمان.

14.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 7 × 3 حالته شرکت SIEMENS
آلمان.

15.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 12 × 2 حالته شرکت زیمنس آلمان.

16.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 12 × 2 حالته شرکت SIEMENS
آلمان.

17.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 3 × 3 حالته ساخت کشور روسیه.

18.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 11 × 1 حالته ساخت کشور روسیه.

19.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 3 × 3 حالته شرکت زیمنس آلمان.

20.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 3 × 2 حالته شرکت SIEMENS
آلمان.

21.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه 7 × 3 حالته شرکت زیمنس آلمان.

22.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه 6 × 2 حالته شرکت SIEMENS
آلمان.

23.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه 10 × 1 حالته شرکت زیمنس آلمان.

24.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یازده طبقه 6 × 1 حالته شرکت SIEMENS
آلمان.


25. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 4 × 3 حالته شرکت ITT
آلمان.

26.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 5 × 2 حالته ساخت کشور روسیه.

27.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 6 × 2 حالته شرکت آی تی تی آلمان.

28.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 7 × 3 حالته شرکت ITTآلمان.

29.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 12 × 2 حالته شرکت آی تی تی آلمان.

30.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 12 × 2 حالته شرکت ITT
آلمان.

31.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 3 × 3 حالته ساخت کشور روسیه.

32.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 11 × 1 حالته ساخت کشور روسیه.

33.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 3 × 3 حالته شرکت آی تی تی آلمان.

34.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 3 × 2 حالته شرکت ITT
آلمان.

35.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه 7 × 3 حالته شرکت آی تی تی آلمان.

36.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه 6 × 2 حالته شرکت ITT
آلمان.

37.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه 10 × 1 حالته شرکت آی تی تی آلمان.

38.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یازده طبقه 6 × 1 حالته شرکت ITT
آلمان.

39.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 3 × 2 حالته ساخت روسیه.

40.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 3 × 3 حالته ساخت روسیه.

41.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 4 × 3 حالته شرکت آی تی تی آلمان.

42.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 6 × 2 حالته شرکت ITT
آلمان.

43.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 11 × 1 حالته شرکت آی تی تی آلمان.

44.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 11 × 3 حالته شرکت ITT
آلمان.

45.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 12 × 1 حالته شرکت آی تی تی آلمان.

46.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 2 × 4 حالته ساخت کشور روسیه.

47.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 3 × 3 حالته شرکت ITT
آلمان.

48.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 4 × 2 حالته شرکت آی تی تی آلمان.


49. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 3 × 2 حالته ساخت روسیه.

50.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 3 × 3 حالته ساخت روسیه.

51.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 4 × 3 حالته شرکت ا تی کا روسیه.

52.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 6 × 2 حالته شرکت او تی کا روسیه.

53.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 11 × 1 حالته شرکت OTK
آلمان.

54.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 11 × 3 حالته شرکت او تی کا آلمان.

55.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 12 × 1 حالته شرکت ا تی کا آلمان.

56.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 2 × 4 حالته ساخت کشور روسیه.

57.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 3 × 3 حالته شرکت OTK
آلمان.

58.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 4 × 2 حالته شرکت ا تی کا آلمان.

59.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 4 × 3 حالته شرکت او تی کا آلمان.

60.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 5 × 2 حالته ساخت کشور روسیه.

61.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 6 × 2 حالته شرکت OTK
آلمان.

62.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 7 × 3 حالته شرکت او تی کا آلمان.

63.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 12 × 2 حالته شرکت ا تی کا آلمان.

64.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 12 × 2 حالته شرکت OTK
آلمان.

65.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 3 × 3 حالته ساخت کشور روسیه.

66.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 11 × 1 حالته ساخت کشور روسیه.

67.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 3 × 3 حالته شرکت ا تی کا آلمان.

68.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 3 × 2 حالته شرکت او تی کا آلمان.

69.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه 7 × 3 حالته شرکت OTK
آلمان.

70.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه 6 × 2 حالته شرکت او تی کا آلمان.

71.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه 10 × 1 حالته شرکت ا تی کا آلمان.

72.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یازده طبقه 6 × 1 حالته شرکت OTK
آلمان.روزهای کاری یک شنبه تا چهار شنه از ساعت 9 تا 18 و پنج شبه از ساعت 10 تا 15تلفن: 02133999172

تلفکس: 02133999173

موبایل (صرفا جهت هماهنگی): 09124300925

آدرس: تهران-لاله زار-کوچه بوشهری-مجتمع تجاری تهران الکتریک-طبقه سوم -شماره 410سایت:  www.tobishi.irوبسایت
http://www.eGet.irWWW.ELECGOSTAR.COMکلید گرداناتک،Itt،سلکتور زیمنس، سلکتور سوئیچSIEMENS، کلید گردان کاریران،کلید ولوم D.K
،کلید ولت HIGHRATE
،سلکتور دستگاه جوش KARIRAN
، کلید آمپر پادنا الکتریک،سر سلکتور PADENAELECTRIC
،سلکتور شارژر زیمنس،سلکتور ترانس پله ای SIEMENS،سلکتور ترانس بوقی کاریران،سلکتور سوئیچ ضد انفجار D.K
،سلکتور 12 حالته HIGHRATE
،کلید سلکتور KARIRAN
،سلکتور گیربکس زیمنس،سلکتور سوئیچ تابلویی SIEMENS
،کلید گردان سلکتوری کاریران، کلید گردان سری عمومیG
، قیمت کلید گردانD.K،کلید سلکتوری سه فازHIGHRATE ،کلید گردان سه حالته زیمنس،نقشه کلید گردانSIEMENS ،کلید گردان چیست،انواع کلید سلکتوری کاریران
Iran Iran
۴۴۶
موردی یافت نشد.