امروز یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۲۰:۳۷
الکترو گستر تهران
سلکتور و کلید گردان

سلکتور و کلید گردان


توزیع و پخش انواع کلید ، سلکتور ، شنت


 تجهیزات برق صنعتی ,سلکتور , کلید گردان , کلید ولوم , کلید ولتاتکIttالکترو گستر تهران مرکز توزیع و پخش انواع کلید ، سلکتور ، شنت در انواع مختلف می باشد.شنت در آمپر و میلی ولت های مختلف سلکتور در حالات و طبقات مختلف کلید های دو حالته کلید های سه حالته و ریستی کلید های استارت استاپ Start / Stop

شنت در آمپر و میلی ولت های مختلف

سلکتور در حالات و طبقات مختلف

کلید های دو حالته کلید های سه حالته و ریستی کلید های استارت استاپ Start / Stop
1.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 3 × 2 حالته ساخت روسیه.

2.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 3 × 3 حالته ساخت روسیه.

3.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 4 × 3 حالته شرکت زیمنس آلمان.

4.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 6 × 2 حالته شرکت SIEMENS
آلمان.

5.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 11 × 1 حالته شرکت زیمنس آلمان.

6.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 11 × 3 حالته شرکت SIEMENS
آلمان.

7.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 12 × 1 حالته شرکت زیمنس آلمان.

8.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 2 × 4 حالته ساخت کشور روسیه.

9.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 3 × 3 حالته شرکت SIEMENS
آلمان.

10.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 4 × 2 حالته شرکت زیمنس آلمان.

11.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 4 × 3 حالته شرکت SIEMENS
آلمان.

12.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 5 × 2 حالته ساخت کشور روسیه.

13.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 6 × 2 حالته شرکت زیمنس آلمان.

14.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 7 × 3 حالته شرکت SIEMENS
آلمان.

15.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 12 × 2 حالته شرکت زیمنس آلمان.

16.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 12 × 2 حالته شرکت SIEMENS
آلمان.

17.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 3 × 3 حالته ساخت کشور روسیه.

18.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 11 × 1 حالته ساخت کشور روسیه.

19.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 3 × 3 حالته شرکت زیمنس آلمان.

20.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 3 × 2 حالته شرکت SIEMENS
آلمان.

21.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه 7 × 3 حالته شرکت زیمنس آلمان.

22.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه 6 × 2 حالته شرکت SIEMENS
آلمان.

23.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه 10 × 1 حالته شرکت زیمنس آلمان.

24.
سلکتورسوئیچ ( کلید گردان) یازده طبقه 6 × 1 حالته شرکت SIEMENS
آلمان.


25. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 4 × 3 حالته شرکت ITT
آلمان.

26.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 5 × 2 حالته ساخت کشور روسیه.

27.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 6 × 2 حالته شرکت آی تی تی آلمان.

28.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 7 × 3 حالته شرکت ITTآلمان.

29.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 12 × 2 حالته شرکت آی تی تی آلمان.

30.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 12 × 2 حالته شرکت ITT
آلمان.

31.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 3 × 3 حالته ساخت کشور روسیه.

32.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 11 × 1 حالته ساخت کشور روسیه.

33.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 3 × 3 حالته شرکت آی تی تی آلمان.

34.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 3 × 2 حالته شرکت ITT
آلمان.

35.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه 7 × 3 حالته شرکت آی تی تی آلمان.

36.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه 6 × 2 حالته شرکت ITT
آلمان.

37.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه 10 × 1 حالته شرکت آی تی تی آلمان.

38.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یازده طبقه 6 × 1 حالته شرکت ITT
آلمان.

39.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 3 × 2 حالته ساخت روسیه.

40.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 3 × 3 حالته ساخت روسیه.

41.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 4 × 3 حالته شرکت آی تی تی آلمان.

42.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 6 × 2 حالته شرکت ITT
آلمان.

43.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 11 × 1 حالته شرکت آی تی تی آلمان.

44.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 11 × 3 حالته شرکت ITT
آلمان.

45.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 12 × 1 حالته شرکت آی تی تی آلمان.

46.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 2 × 4 حالته ساخت کشور روسیه.

47.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 3 × 3 حالته شرکت ITT
آلمان.

48.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 4 × 2 حالته شرکت آی تی تی آلمان.


49. سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 3 × 2 حالته ساخت روسیه.

50.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 3 × 3 حالته ساخت روسیه.

51.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 4 × 3 حالته شرکت ا تی کا روسیه.

52.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 6 × 2 حالته شرکت او تی کا روسیه.

53.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 11 × 1 حالته شرکت OTK
آلمان.

54.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 11 × 3 حالته شرکت او تی کا آلمان.

55.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یک طبقه 12 × 1 حالته شرکت ا تی کا آلمان.

56.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 2 × 4 حالته ساخت کشور روسیه.

57.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 3 × 3 حالته شرکت OTK
آلمان.

58.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 4 × 2 حالته شرکت ا تی کا آلمان.

59.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 4 × 3 حالته شرکت او تی کا آلمان.

60.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 5 × 2 حالته ساخت کشور روسیه.

61.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 6 × 2 حالته شرکت OTK
آلمان.

62.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 7 × 3 حالته شرکت او تی کا آلمان.

63.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) دو طبقه 12 × 2 حالته شرکت ا تی کا آلمان.

64.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 12 × 2 حالته شرکت OTK
آلمان.

65.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 3 × 3 حالته ساخت کشور روسیه.

66.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 11 × 1 حالته ساخت کشور روسیه.

67.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 3 × 3 حالته شرکت ا تی کا آلمان.

68.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) چهار طبقه 3 × 2 حالته شرکت او تی کا آلمان.

69.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه 7 × 3 حالته شرکت OTK
آلمان.

70.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه 6 × 2 حالته شرکت او تی کا آلمان.

71.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) پنج طبقه 10 × 1 حالته شرکت ا تی کا آلمان.

72.
سلکتور سوئیچ ( کلید گردان) یازده طبقه 6 × 1 حالته شرکت OTK
آلمان.روزهای کاری یک شنبه تا چهار شنه از ساعت 9 تا 18 و پنج شبه از ساعت 10 تا 15تلفن: 02133999172

تلفکس: 02133999173

موبایل (صرفا جهت هماهنگی): 09124300925

آدرس: تهران-لاله زار-کوچه بوشهری-مجتمع تجاری تهران الکتریک-طبقه سوم -شماره 410سایت:  www.tobishi.irوبسایت
http://www.eGet.irWWW.ELECGOSTAR.COM

 
Iran Iran
الکترو گستر تهران
الکترو گستر
۶۸۹
موردی یافت نشد.